Actie kerkbalans Actie kerkbalans

Onder de naam `Actie Kerkbalans` wordt elk jaar in de maand januari een beroep op de leden gedaan voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor de eigen gemeente. Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie. Om toch te kunnen beschikken over de benodigde financiële middelen zijn de kerken volledig afhankelijk van hun leden.
De vrijwillige bijdragen van gemeenteleden voor de jaarlijkse Actie Kerkbalans is daarom een zeer belangrijke inkomstenbron voor onze gemeente.

In januari wordt aan de gemeenteleden, ouder dan 18 jaar, een envelop en folder uitgereikt. In de folder staat een uitleg over de financiële situatie van onze gemeente en in de envelop een formulier waarop u de bijdrage voor het nieuwe jaar kunt invullen. Van gemeenteleden wordt dan gevraagd een financiële bijdrage te leveren, gebaseerd op draagkracht en vrijwilligheid.

De administratie van de kerkelijke bijdragen wordt verzorgd door de heer R. Nieswaag (

Bankrekening voor Actie Kerkbalans is 69.97.45.160 t.n.v. Protestantse gemeente te Heerhugowaard. Voorkeur betaalwijze is een automatische incasso.

 
Solidariteitskas Solidariteitskas

De solidariteitscollecte wordt jaarlijks in mei gehouden. Met de opbrengst wordt de door de PKN in Utrecht vastgestelde bijdrage aan de landelijke solidariteitskas voldaan. Deze solidariteitskas is vooral bedoeld om gemeenten binnen de Protestantse Kerk te ondersteunen die in financiële problemen dreigen te raken. Daarnaast worden er activiteiten mee uitgevoerd die wezenlijk zijn voor ons kerk-zijn. Daarbij kan men denken aan pastoraal opbouwwerk in nieuwbouwwijken en pastoraat voor studenten, doven en binnenschippers. Vaak kunnen deze kosten niet door één afzonderlijke gemeente worden opgebracht. De gemeenteleden worden dan ook verzocht ons te helpen om aan de (verplichte) bijdrage aan de solidariteitskas te kunnen voldoen.

Het gaat hierbij om een bijdrage van minimaal € 10,--. Van dit bedrag is € 5,-- bestemd voor de verplichte afdracht aan de landelijke solidariteitskas om andere gemeenten te ondersteunen. Het restant is beschikbaar voor de eigen gemeente.

Voor uw bijdrage aan de solidariteitskas ontvangt u jaarlijks een acceptgiro.