Herinnering

Herinnering
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Medio oktober 2020 hebben de leden van onze gemeente een brief ontvangen over bovenvermeld onderwerp. Hierin is verzocht om vóór 1 november 2020 het formulier dat op de achterzijde is afgedrukt of het bijgesloten formulier voor een kind jonger dan 18 jaar in te vullen en te ondertekenen om het dan vervolgens te verzenden.
Wij doen een dringend beroep op u, voor zover u dit nog niet gedaan heeft, alsnog het formulier zo spoedig mogelijk aan ons te doen toekomen. Dit is in het belang van ons allen en als gemeente om aan onze verplichtingen rondom privacy te voldoen.
Voor uw medewerking zeggen wij u bij voorbaat hartelijk dank.
Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,

Henk Jonkvorst, scriba
terug