Informatie van voorzitter en/of scriba kerkenraad Informatie van voorzitter en/of scriba kerkenraad
Aangepaste kerkdiensten
Vanaf 30 augustus 2020 gaan wij aangepaste kerkdiensten houden. Op zich is dat heel prettig. Wij zijn echter wel verplicht ons aan de daartoe geldende regelgeving te houden. Daarom verwijzen wij u naar het door het Moderamen voorlopig vastgestelde “Gebruiksplan kerkgebouw” wat u hieronder op de pagina aantreft. We noemen dit ook wel het protocol. Op 7 september 2020 zal vaststelling, zo mogelijk met wijzigingen, door de kerkenraad plaatsvinden. Het protocol ligt ook ter inzage in de kerkzaal en in De Brink. Mocht u oneffenheden aantreffen of vragen hebben dan kunt u die op de laatste bladzijde vermelden.
Door allerlei externe omstandigheden als gevolg van het coronavirus kunnen er vrij plotseling wijzigingen noodzakelijk zijn. Ook dan zullen wij u blijven informeren. Dit kan dikwijls het snelst, namelijk dagelijks, via deze website. Ook de Zondagsbrief, die steeds ieder weekend verschijnt, is bij uitstek een goed communicatiemiddel. Goed om deze communicatiemiddelen in de gaten te houden.
Eerder bent u al geïnformeerd hoe u moet handelen als u de komende tijd een kerkdienst wilt bijwonen. Zie o.a. de Zondagsbrief van 16 en 23 augustus 2020.
 
Beleid Multimedia
Elders op deze pagina en in Op Weg treft u over dit onderwerp informatie aan.
Daarbij hoort ook het Reglement Privacy Beeld en Geluid. Dit Reglement staat ook op deze pagina, voor de liefhebbers zeer de moeite waard om er kennis van te nemen.

Stationswegcomplex (SWC)
Zoals u eerder is meegedeeld zullen leden van of namens het CvK u persoonlijk kort te woord staan over vragen die u heeft rondom het SWC en verdere informatie die zij aan u kunnen verstrekken. Daartoe houden zij zitting op maandagavond 28 september  en woensdagmorgen 30 september 2020 . 
Wij zullen nog steeds voorzichtig moeten zijn als gevolg van het coronavirus. Daarom dient u zich vooraf te melden. Dit kunt u als volgt doen:
 1. E-mail naar de secretaris van het College van Kerkrentmeesters (CvK), Petra Paterson: cvksecrpghhw@gmail.com
  Hierbij kenbaar maken of u een voorkeur voor een datum heeft. U krijgt vervolgens antwoord op welk tijdstip en op welke datum u welkom bent.
 2. Telefonisch contact met de secretaris van het CvK, Petra Paterson: 06-52378950. 
  Ook dan krijgt u te horen op welk tijdstip en welke dag u welkom bent.
 3. Bij beide mogelijkheden kunt u zich melden vanaf maandag 21 september 2020 tot en met donderdag 24 september 2020 van 18:00 – 20.00 uur. 

Zoals eerder gemeld zal er op maandagavond 19 oktober 2020 een gemeenteavond worden gehouden. Een medewerker van Kerkelijk Waardebeheer zal uitleg geven over de wijze hoe er gehandeld zal worden om uiteindelijk tot verkoop van het SWC, exclusief de begraafplaats met toegangsweg, te komen. U kunt ook hier uw vragen en op- en/of aanmerkingen kenbaar maken.
Onze verwachting is dat wij ook bij deze gemeenteavond, gelet op de richtlijnen in verband met het coronavirus, beperkingen zullen hebben: èn in aantal personen èn in tijd. Toch willen wij iedereen de kans geven om aanwezig te kunnen zijn. Dat kan betekenen dat er twee sessies op die avond gehouden worden. Vandaar dat u geen tijdstip aantreft. Als twee sessies niet voldoende zijn dan zullen wij er voor zorgen dat er nog een datum aan toegevoegd zal worden. Bovendien zult u zich ook voor deze gemeenteavond vooraf moeten melden. Reserveren, zo u wilt. Dat kan als volgt:
 1. E-mail naar de scriba, Henk Jonkvorst: scribapgheerhugowaard@gmail.com 
  U krijgt vervolgens antwoord op welk tijdstip en op welke datum u welkom bent.
 2. Telefonisch contact met de scriba, Henk Jonkvorst: 072-8883394 of 06-10103321. Ook dan krijgt u te horen op welk tijdstip en welke datum u welkom bent.
 3. Bij beide mogelijkheden kunt u zich melden vanaf maandag 12 oktober 2020 tot en met donderdag 15 oktober 2020 om 18:00 uur.

Mocht u over bovenstaande informatie of anderszins nog vragen hebben dan kunt u zich in verbinding stellen met één van onderstaande personen, telefonisch of via e-mail.

Met vriendelijke groet,
namens de kerkenraad,    namens CvK,
Henk Jonkvorst, scriba     Petra Paterson, secretaris
 
terug