mededelingenblad 11 november 2018 mededelingenblad 11 november 2018
Zondag11 november 2018
10.00 uur ontmoetingskerk: Ds. H.C. van Capelleveen, Jeugddienst
Namens de kerkenraad een hartelijk welkom voor u allen, ook voor hen die met ons verbonden zijn via de Kerkwebradio

COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Binnenlands diaconaat – Exodus Nederland. Veel gevangenen willen na het uitzitten van hun straf een nieuw leven opbouwen. Maar het blijkt moeilijk om dit geheel op eigen kracht te doen. Ex-gedetineerden hebben vaak schulden, geen woonruimte, geen werk en geen gezond sociaal netwerk. Het risico om na de detentieperiode opnieuw in de criminaliteit te belanden, is groot. Exodus, partnerorganisatie van Kerk in Actie, wil deze vicieuze cirkel doorbreken. Gemotiveerde (ex-)gedetineerden krijgen bij hen de kans definitief uit de criminaliteit te stappen en te werken aan een succesvolle terugkeer in de samenleving. Ze kunnen terecht in een van de elf Exodushuizen, waar ze via een woon- en werkprogramma geholpen worden hun leven na de gevangenschap weer op te bouwen. Ook is er de mogelijkheid voor begeleiding bij zelfstandig wonen en een vrijwillig maatje. Exodus kiest voor een structurele aanpak met aandacht voor wonen, werken, relaties en zingeving. Meer dan 1.600 vrijwilligers - veelal afkomstig uit kerkelijke gemeenten - werken in de Exodushuizen, bezoeken gedetineerden in gevangenissen of begeleiden kinderen bij een bezoek aan een ouder in detentie. Jaarlijks ondersteunen zij daarmee 4.000 gevangenen, ex-gevangenen en hun familieleden.
De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel Orgelfonds

UIT DE GEMEENTE
Anne Wondergem is nog steeds in het ziekenhuis. Het gaat wat beter met haar en de hoop is dat ze dit weekend of gauw daarna naar huis mag! Het adres is: Emma Kinderziekenhuis Amsterdam UMC, locatie AMC, Anne Wondergem, afd. Grote Kinderen, kamer 234, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
Mw. Y. Mellema  is afgelopen  vrijdag in Alkmaar geopereerd. In ieder geval moest ze één nachtje blijven. 
Mw. Boukje van Balen is opgenomen in ziekenhuis Noordwest Ziekenhuisgroep, locatie Alkmaar, Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar. Ze verblijft op afdeling 317.
-Mw. Margreet Heere is opgenomen in het ziekenhuis in Alkmaar. Zijn heeft een zeer complexe beenbreuk, die geopereerd moet worden.
Wij wensen alle zieken thuis, in ziekenhuis en verpleeghuis alle goeds toe en dat onze aandacht hen tot steun mag zijn.
 
ALGEMEEN
Zangdienst
Op 18 november is er een zangdienst in de Ontmoetingskerk, 10 minuten voor de aanvang van de dienst beginnen we met zingen. Voorganger is Ds. John Bijman uit sint Pancras. Muzikale medewerking wordt verleend door Interkerkelijk Evangelisatie koor "Revival" uit Den Helder. O.l.v. mw. Janny Leurs, Pianist mw. Annelies Komen en organist Ina Terpstra. Heeft U problemen met vervoer, dan kunt u bellen naar Cobi Bergsma Telnr. 5717401, of Sienie v. d. Horn Telnr. 5716179    De Zangdienstcommissie

Nieuws van Samen voor Kenia:
Na een succesvolle actiemaand met o.a. de verkoop van tulpenbollen kunnen wij alweer 3 kaartjes van het boord halen. De stand van Samen voor Kenia is nu meer dan 17000 euro. Nog 20000 te gaan maar daar hebben we alle vertrouwen in. 
Kerkenraad
De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de gemeenteavond d.d. 26 november 2018. Aanvang 20.00 uur in de Ontmoetingskerk. Aan de orde komen o.a. de begrotingen 2019 van het college van kerkrentmeesters, het college van diakenen en de plaatselijke regeling 2019-2023. Kopieën kunt u aanvragen via de email van de scriba dan krijgt u ze toegestuurd via de email of u kunt na de kerkdienst bij de ouderling van dienst of de scriba aangeven dat u de kopieën uitgeprint wilt hebben.
Renee  Ronduite
terug