Nieuws van het College van Kerkrentmeesters

Nieuws van het College van Kerkrentmeesters
Ds. Niels Gillebaard, die met ingang van 1 maart is bevestigd voor 0,8 fte, heeft te kennen gegeven dat hij geen gebruik wil maken van het aanbod om de woning aan de Zuidwijkring te betrekken. De kerkenraad heeft dit geaccepteerd. 
In de eerste maanden van 2020 is bekeken in hoeverre het verstandig is de woning aan te houden, dit in verband met kandidaten voor een predikantfunctie bij onze kerk als er een vacature zich voordoet.
Het College van Kerkrentmeesters  (CvK) heeft diverse varianten de revue laten passeren en heeft ook overleg gevoerd met deskundigen op het terrein van de woningmarkt. Zo is het Kantoor Kerkelijke Gebouwen benaderd, die voor verscheidene kerkelijke gemeenten pastorieën (tijdelijk) verhuurt. Hun advies was duidelijk. Verkopen! Tijdelijk verhuren van een woning mag voor maximaal 2 jaar, hetgeen o.a. kan inhouden dat de staat van de woning snel achteruit gaat omdat potentiële huurders vanwege de korte duur van bewoning minder zorg besteden aan het interieur van het pand.
Langer verhuren in verband met het verkrijgen van een aardig rendement zou kunnen, hoewel het niet de ‘corebusiness’ is van de kerk. Doch dan dient er rekening mee te worden gehouden dat de huurder recht heeft op huurbescherming. Dit bemoeilijkt eventueel herinzetbaarheid van de woning voor een predikant in de toekomst.

Nadat de verantwoordelijken voor het onderhoud van de woning aangaven dat er diverse onderhoudswerkzaamheden zouden moeten worden uitgevoerd om de woning redelijk acceptabel te maken voor verhuur, was het voor het CvK duidelijk dat de woning op korte termijn moet worden verkocht, zeker nu de markt voor verkoop van woningen zo gunstig is.

Het College van Kerkrentmeesters heeft de kerkenraad voorgesteld de woning te verkopen en die heeft daarmee ingestemd.

Inmiddels is contact gezocht met een makelaar en zal de woning binnen twee weken te koop worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,
namens het College van Kerkrentmeesters,

Gerard Alders, penningmeester.
 
terug