Actie kerkbalans

Actie kerkbalans

Onder de naam `Actie Kerkbalans` wordt elk jaar in de maand januari een beroep op de leden gedaan voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor de eigen gemeente. Kerken ontvangen in Nederland geen overheidssubsidie.

lees meer »
 
Solidariteitskas

Solidariteitskas

De solidariteitscollecte wordt jaarlijks in mei gehouden. Met de opbrengst wordt de door de PKN in Utrecht vastgestelde bijdrage aan de landelijke solidariteitskas voldaan. Deze solidariteitskas is vooral bedoeld om gemeenten binnen de Protestantse Kerk te ondersteunen die in financiële problemen dreigen te raken.

lees meer »
 
ANBI ANBI

A. Algemene gegevens
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Heerhugowaard
RSIN/Fiscaal nummer: 822.475.017
Website adres: www.pkn-heerhugowaard.nl
E-mail:
Adres: Middenweg 168
Postcode: 1702 HE
Plaats: Heerhugowaard
Postadres: Postbus 54
Postcode: 1700 AB
Plaats: Heerhugowaard

De Protestantse gemeente te Heerhugowaard is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).
 

lees meer »
 
Gebruik van de kerk bij rouw- en trouwdiensten

Gebruik van de kerk bij rouw- en trouwdiensten

Gemeenteleden die jaarlijks minimaal € 60,-- bijdragen als vrijwillige bijdrage bij de Actie Kerkbalans, betalen niet voor het gebruik van de Ontmoetingskerk voor de verzorging van een trouw- of rouwdienst.
Voor gemeenteleden die minder dan € 60,-- bijdragen geldt een gereduceerd tarief.

lees meer »
 
Bankrekeningen

Bankrekeningen

Bankrekeningen
College van Kerkrentmeesters

Bankrekening voor kerkelijke bijdrage:
NL73FVLB0699745160 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Bankrekening voor collectebonnen:
NL30RABO0326906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Diaconie
Bankrekening NL84INGB0008569331 tnv Diaconie Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

 
Collectebonnen Collectebonnen

Contant geld in het collectezakje doen geeft het gevoel dat u werkelijk iets geeft! Maar weet u, dat de Nederlandse overheid het schenken aan de kerk dankzij fiscale regels stimuleert? Deze giften moeten dan wel aantoonbaar zijn en alle giften te samen moeten boven een bepaalde drempel van uw(gezamenlijke) inkomen uitkomen. Het meerdere is dan aftrekbaar voor de inkomsten belasting.

Door het bestellen van collectebonnen op één van onderstaande wijze wordt de gift aantoonbaar en dus, binnen de daarvoor geldende fiscale regels, aftrekbaar voor u.

Soorten collectebonnen
Er zijn 2 soorten kaarten met collectebonnen verkrijgbaar:
Kaarten met bonnen van € 0,50 per stuk met 20 bonnen per kaart. Prijs per kaart : € 10,00.
Kaarten met bonnen van € 1,00 per stuk met 20 bonnen per kaart. Prijs per kaart: € 20,00.

Bestelwijze:
Op de volgende wijze kunt u collectebonnen bestellen:
Door het overmaken van het bedrag van de gewenste collectebonnen op bankrekening NL30RABO0326906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard met vermelding van het aantal kaarten en welke collectebonnen. Graag ook uw adres hierbij vermelden.

Door een e-mail te sturen naar de heer R. Nieswaag ( waarin u vermeld het aantal kaarten, welke collectebonnen, uw naam en adres vermeld. Vervolgens maakt u het bedrag over op NL30RABO0326906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Door telefonisch te bestellen bij de heer R. Nieswaag (072-5744861). Vervolgens maakt u het bedrag over op NL30RABO0326906878 tnv Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

Zodra het bedrag op de bankrekening is bijgeschreven ontvangt u de collectebonnen.

 
Notariële schenkingsakte Notariële schenkingsakte

Een notariële schenkingsakte is extra voordelig als u van plan bent om verschillende jaren achtereen bij te dragen aan de Actie Kerkbalans - dus een vaste bijdrage te geven aan de kerk - dan kunnen de belastingregels nog meer in uw voordeel werken met een notariële schenkingsakte.
Als u namelijk minimaal vijf jaar achtereen een kerkelijke bijdrage geeft en deze als schenkingen laat vastleggen in een notariële akte, zijn de schenkingen volledig aftrekbaar. De fiscus spreekt in het geval van periodieke schenkingen van ‘giften in de vorm van termijnen van lijfrenten’.
Bij het bepalen van de hoogte van zo’n periodieke gift kan ook gedacht worden aan het totaal van alle giften die u aan de kerkelijke gemeente geeft, dus behalve de bijdrage Kerkbalans ook collectebonnen en de Solidariteitsbijdrage! De verdeling hierover kan dan notarieel worden vastgelegd.

Geen notariskosten
U hoeft zich geen zorgen te maken over de notariskosten van de schenkingsakte als de jaarlijkse gift meer dan € 600,-- bedraagt, want het College van Kerkrentmeesters neemt die kosten dan graag voor haar rekening. Voor het opmaken van de schenkingsakte is het College van Kerkrentmeesters een overeenkomst met notariskantoor Quitz (naast de Ontmoetingskerk) aangegaan.

Voorbeeld
Een echtpaar betaalt jaarlijks aan de kerk een vrijwillige bijdrage van € 650,-- en doet giften aan andere goede doelen voor een bedrag van € 150,--. Dus totaal € 800,-- aan giften. Stel dat hun drempel € 700,-- bedraagt, dan is er slechts € 100,-- aftrekbaar. ( € 800,-- - € 700,--).
Kiezen ze voor de schenkingsakte dan is de volle schenking aan de kerk van €650,-- aftrekbaar. Het aftrekbare bedrag is dus € 550,-- hoger, dankzij die schenkingsakte.

 
Geven via testament

Geven via testament

Er zijn vele redenen om een testament op te laten maken. Eén daarvan is het opnemen van goede doelen. Meestal wordt dan gekozen voor een legaat.

lees meer »
 
Giftenaftrek voor de Protestantse Kerk in Nederland Giftenaftrek voor de Protestantse Kerk in Nederland

De belastingdienst heeft in 2007 inzake de giftenaftrek aan De Protestantse Kerk in Nederland een ANBI-groepsbeschikking afgegeven.
Dit geldt voor het landelijke kerkgenootschap en alle daartoe behorende zelfstandige onderdelen. In onze kerk is dit onder andere de plaatselijke gemeenten en diaconie.

Zie ook zoekregister van de belastingdienst www.belastingdienst.nl/giften/anbi_zoeken.