Overdracht Overdracht
Ik heb in de afgelopen ruim 4 jaren met plezier mogen samenwerken met de collega’s van het CvK. Er is en wordt veel werk verzet door de leden van het CvK samen met veel vrijwilligers bij het beheren en onderhouden van de gebouwen, de tuin en de begraafplaatsen. En juist ook voor de beroepskrachten, onze predikanten, en alle vrijwilligers, o.a. kosters, organisten, medewerkers tuin- en klusploegen, medewerkers op het terrein van de ledenadministratie en archief, medewerkers OPEK is het zaak om naast aandacht ook goede voorzieningen  te hebben. Om dit alles goed te kunnen laten verlopen is beleid voor meerdere jaren nodig. Tenslotte, maar niet onbelangrijk, is er ook geld nodig. Dat laatste noemen we dan maar gemakshalve de financiën. De betrokkenheid en daadwerkelijke inbreng van u, gemeenteleden, is daarbij noodzaak om alles wat binnen de kerk gebeurt te kunnen bekostigen. 
Vanaf deze plaats wens ik de leden van het CvK een mooie tijd toe.

Inmiddels is het scribaat overgedragen aan mij, zoals eerder al was afgesproken en meegedeeld.
De functie van scriba is vacant geweest sinds het afscheid van Renee Ronduite in februari 2019.
Omdat op dat moment de vacature nog niet vervuld kon worden heeft de voorzitter van de kerkenraad, Diny Kotterer, in samenwerking met ds. Henco van Capelleveen, deze functie waargenomen. Niet met de intentie om dat meer dan één jaar te doen. Maar toch…………..!
Hier past op z’n plaats zeer veel dank voor de inzet van de beide hiervoor genoemde personen.

Ik hoop en verwacht dat ik de nieuwe activiteit met veel plezier kan en mag verrichten. Daarvoor is ook uw medewerking nodig. Als er vragen, op- en/of aanmerkingen zijn richting de kerkenraad dan kunt u mij bereiken via telefoon en e-mail en uiteraard ook gewoon mondeling.  Zie voor de gegevens de laatste bladzijde van “Op Weg” en de informatie op de website.
Omgekeerd zal ik u periodiek wat op de hoogte proberen te stellen van actuele aangelegenheden vanuit de kerkenraad.

Ik wens u alle goeds toe, maar bovenal Gods Zegen. 

Hartelijke groeten,
Henk Jonkvorst
 
terug