Voortgang Beroepingswerk Voortgang Beroepingswerk
Daarvoor was eerst een besluit van de kerenraad nodig of er wel weer een predikant beroepen kon worden en zo ja voor hoeveel fte? Daarna is er begonnen met het samenstellen van een beroepingscommissie (BRC) met vertegenwoordigers uit alle geledingen van onze gemeente. De heer Peter Mol, die door de kerkenraad gevraagd werd om het voorzitterschap van de BRC op zich te nemen, is hier goed in geslaagd.
In dezelfde tijd is er door de voorzitter en waarnemend scriba van de kerkenraad veel werk verricht, zodat de BRC goed van start kon gaan. Er is een concept advertentie opgesteld en er zijn profielschetsen gemaakt. Ook moest er een solvabiliteitsverklaring aangevraagd worden, waaruit blijkt dat we een predikant mogen beroepen en voor hoeveel tijd. Omdat een predikant voor onbepaalde tijd wordt beroepen, wordt er vooral naar gekeken of de gemeente deze kosten kan dragen. Het CCBB (Classicaal College Behandeling Beheerszaken) en BM (Breed Moderamen van de Classis) vergaderden pas op 28 mei, zodat we pas hierna hoorden dat we een predikant voor 0,8 – 1 fte mogen beroepen. Daardoor is in onze ogen veel tijd verloren gegaan voordat de BRC daadwerkelijk van start kon gaan.
Wel was er een eerste, voorbereidende, vergadering van de BRC in april. In de mei vergadering is besproken hoe we onze vacature onder de aandacht zouden gaan brengen zodra we toestemming zouden krijgen.
Het begin van de zomer was dan ook spannend, krijgen we reacties en zo ja hoeveel, wie, waar vandaan, voldoen ze aan onze profielschets enz. De BRC is in de zomer gewoon doorgegaan met het maken van selecties en met het houden van gesprekken met solliciterende predikanten. Al met al zijn de vergaderingen eensgezind verlopen en zitten we nu in de fase dat we aan het luisteren zijn.
De BRC is optimistisch en heeft al een voorzichtige planning gemaakt voor de vervolgstappen. Hoe die er uit gaan zien zullen we aan de kerkenraad t.z.t. bekendmaken.

Siem Pols, secretaris Beroepingscommissie
terug