Zondagsbrief 29 december 2019 Zondagsbrief 29 december 2019
De kerkenraad heet allen hier aanwezig, thuis of elders, hartelijk welkom.

Voorganger:Taakgroepen Zin in HHW en Jeugdwerk
M.m.v.:
Melanie Aalders, Lisa Klercq, Muziekgroep en Zanggroep
COLLECTES
De collecte voor de diaconie is voor Algemeen diaconaal werk. De diaconie ondersteunt mensen in knelsituaties. Voor de bestrijding van armoede en nood zijn verschillende instanties werkzaam. Zij zijn gebonden aan regels. De diaconie is bij hulpverlening niet aan regels gebonden, maar kan het hart laten spreken bij de bijdrage aan Noodhulp en de zomer- en kerstattenties.

De tweede collecte is bestemd voor de kerk met als doel: Pastoraal werk.

UIT DE GEMEENTE
Mevr. Sep Groen  is nog in het ziekenhuis in Alkmaar. De kwaal is veel ernstiger dan zich liet aanzien en nog niet bekend is, of en welke behandeling wordt ingezet.
Mevr. Attie ter Haar is na het zingen in de kerstavond in het ziekenhuis niet goed geworden en vervolgens opgenomen. De medicijnen zijn aangepast en de verwachting is dat zij een dezer dagen naar huis mag terug keren.
Dhr. Tom Provoost is met hartklachten in het ziekenhuis opgenomen. Met aangepaste medicatie mocht hij na kerst weer naar huis terug kerenMevr. G. Meijer-Bethlehem is na een val in Middenwaard in het ziekenhuis in Alkmaar opgenomen.
 
AGENDA
Koffiedrinken 5 januari 2020
Per abuis is vergeten in de ‘Op Weg’ te vermelden dat er vóór  de dienst  koffie wordt geserveerd.
Inlooptijd: vanaf 09.15u.
Na afloop van de dienst is de Nieuwjaarsreceptie.

Ds. Sietske Bergsma en ds. Peter van Commenee  gaan met emeritaat. De afscheidsdienst vindt plaats op zondag 5 januari om 9.30 uur in  ‘de Paadwizer’, Siemen de Jongstrjitte 2 in Balk. Hun nieuwe adres is De Pleats 17, 9062 HR Oentsjerk.

.
ALGEMEEN
Dit was de laatste Zondagsbrief van het jaar 2019. 
De Drukwerkgroep wenst u allen een goed uiteinde en een gelukkig 2020 toe!
terug