ANBI ANBI
De Protestantse gemeente te Heerhugowaard heeft hiervoor de volgende visie geformuleerd:
“Wij laten ons als open gemeenschap inspireren door het levend Woord van God”.

en werken vanuit de missie:

“Geïnspireerd en verbonden door dit woord van God stellen wij de (A)ander centraal”.

Een geloofsgemeenschap vraagt om levend houden van het geloof. Dat kan op veel verschillende manieren. In Heerhugowaard komen we samen rondom de Bijbelse verhalen en proberen deze zo uit te dragen dat ook anderen er door geraakt worden. Bijbelse grond woorden als liefde en trouw, vertrouwen en geborgenheid zijn bepalend voor de gemeenschapsvorming. Onze geloofsgemeenschap is een veelkleurig geheel. Het komt erop aan deze pluriformiteit alle ruimte te geven, zonder de eenheid uit het oog te verliezen. Wij willen een open gemeenschap zijn, naar buiten gericht. In de snel veranderde samenleving wordt geloof op een steeds minder traditioneel kerkelijke wijze beleefd. Waar wij als geloofsgemeenschap aansluiting zoeken bij die anderen, blijkt de traditionele ambtelijke organisatiestructuur steeds knellender te werken.

De Protestantse gemeente te Heerhugowaard is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 van de kerkorde.

De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.

De Protestantse gemeente te Heerhugowaard heeft van de belastingdienst een beschikking ANBI gekregen. Het RSIN nummer is 822475017.

B. Samenstelling bestuur.
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 10 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit tenminste vijf leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicale college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).


C. Doelstelling/visie.
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

D. Beleidsplan.
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link:
Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland

Op de website www.pkn-heerhugowaard.nl vindt u het beleidsplan van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid.
De predikanten bij de Protestantse gemeente Heerhugowaard zijn geen werknemer van deze gemeente en hun beloning is geregeld in de “Generale regeling rechtspositie predikanten”.
De beloning van overige werknemers is geregeld in de Arbeidsvoorwaarden Protestantse Kerk in Nederland. Op dit moment heeft de Protestantse gemeente te Heerhugowaard geen overige werknemers.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:
Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
Verschillende groepen vrijwilligers, zoals genoemd in de regelingen map van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard, kunnen een vrijwilligers vergoeding ontvangen volgens de wettelijke richtlijnen.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten.
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens zijn opgenomen in ons beleidsplan

G. Voorgenomen bestedingen.
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting in het overzicht onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten.
De in het 'Resultatenoverzicht voor ANBI publicatie' gepresenteerde cijfers zijn de in FRIS opgenomen baten en lasten van de rekening en begroting van het verslagjaar en die van de jaarrekening van het daaraan voorafgaande jaar.  FRIS staat voor het Financieel Registratie en Informatiesysteem van de Protestantse Kerk in Nederland.

Resultatenoverzicht voor ANBI-publicatie

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren. Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente. Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project. Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten. Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk. Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
terug