Kerkenraad

Kerkenraad
Als bestuursvorm hebben we in onze gemeente gekozen voor een kerkenraad met taakgroepen. Het dagelijks bestuur heet het Moderamen, dat bestaat uit de voorzitter, de scriba (= de kerkelijke term voor secretaris), een predikant, een diaken (zie onder DIACONIE) en een kerkrentmeester (zie onder KERKRENTMEESTERS). Predikanten, ouderlingen en diakenen noemen we in kerkelijke taal: ambtsdragers. De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Niet alleen op geestelijk gebied, maar ook bij veel praktische zaken. De kerkenraad bestaat uit gemeenteleden die vier tot maximaal twaalf jaar, ouderling of diaken zijn. Ook de predikanten zijn lid van de kerkenraad.  
Daar de taak van de kerkenraad veelomvattend is, worden in de praktijk veel van de taken uitbesteed aan het College van Diakenen, het College van Kerkrentmeesters en de taakgroepen (dubbelklik op ORGANISATIE voor het ORGANIGRAM). Zoals u in het organigram kunt zien, zijn leden van de colleges en de overige ambtsdragers verantwoordelijk voor hun eigen stuk werk binnen de gemeente.
De kerkenraad bepaalt het beleid en legt dat elke vier jaar vast in een beleidsplan. Daarin beschrijven we als gemeente wie we zijn, wat we willen en hoe we dat willen realiseren. Het geeft richting aan ons kerk-zijn.
De colleges en taakgroepen zijn nauw betrokken bij het maken van het beleidsplan: zij zetten jaarlijks hun voornemens om in werkplannen en brengen deze ten uitvoer.
Daarnaast zijn in het Plaatselijk Reglement regels en afspraken, die in de zgn. Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (dit is het landelijke overkoepelend orgaan van alle Protestantse gemeentes) worden gehanteerd, ‘vertaald’ naar de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.
 
Gemeenteavond Gemeenteavond

Aan de leden van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard
De kerkenraad nodigt u van harte uit om aanwezig te zijn op de komende gemeenteavond. We willen u graag ontmoeten op:

Maandag 25 november 2019 om 20.00 uur in de Ontmoetingskerk

 
lees meer »
 
Vanuit de groep Beeld & Geluid

Vanuit de groep Beeld & Geluid
Beeld & Geluid in de kerk en in De Brink
U heeft vast en zeker meerdere keren naar de open plafonds in De Brink gekeken.
lees meer »
 
Privacyverklaring

Privacyverklaring
Zoals u inmiddels weet, is sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We schreven al eerder dat deze wetgeving uiteraard ook voor onze kerk geldt. Zoals het er nu uitziet, ontvangt elk gemeentelid een brief met vragen rondom de privacy. Het ondertekende toestemmingsformulier zal digitaal worden verwerkt en veilig opgeslagen.

We kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Daarom heeft de landelijke kerk (PKN) een lijst met vragen en antwoorden gemaakt. Een aangepaste versie vindt u verderop in dit artikel onder 'lees meer'.
De Privacyverklaring met details die zijn toegespitst op de Protestantse gemeente te Heerhugowaard kunt u inzien via: ORGANISATIE>DOWNLOADS ORGANISATIE
 
lees meer »
 
Plaatselijke regeling 2019 t/m 2023

Plaatselijke regeling 2019 t/m 2023
In het submenu 'Downloads Organisatie' kan de huidige plaatselijke regeling gedownload worden.
 
Logo

Logo
Het nieuwe logo van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard
Na de kerkdienst op zondag 9 december jl. is in De Brink een presentatie gegeven van het nieu-we logo, als ook de nieuwe huisstijl, die beide met ingang van 1 december zijn ingevoerd.

 
lees meer »
 
Jaarrooster Kerkdiensten 2019

Jaarrooster Kerkdiensten 2019
Op pagina 'Op Zondag > Downloads Op Zondag' kunt u het jaarrooster lezen en/of downloaden.
 
Beleidsplan

Beleidsplan
In het submenu 'Downloads Organisatie' kan het beleidsplan 2018-2022 gedownload worden.