Kerkenraad

Kerkenraad
Als bestuursvorm hebben we in onze gemeente gekozen voor een kerkenraad met taakgroepen. Het dagelijks bestuur heet het Moderamen, dat bestaat uit de voorzitter, de scriba (= de kerkelijke term voor secretaris), een predikant, een diaken (zie onder DIACONIE) en een kerkrentmeester (zie onder KERKRENTMEESTERS). Predikanten, ouderlingen en diakenen noemen we in kerkelijke taal: ambtsdragers. De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Niet alleen op geestelijk gebied, maar ook bij veel praktische zaken. De kerkenraad bestaat uit gemeenteleden die vier tot maximaal twaalf jaar, ouderling of diaken zijn. Ook de predikanten zijn lid van de kerkenraad.  
Daar de taak van de kerkenraad veelomvattend is, worden in de praktijk veel van de taken uitbesteed aan het College van Diakenen, het College van Kerkrentmeesters en de taakgroepen (dubbelklik op ORGANISATIE voor het ORGANIGRAM). Zoals u in het organigram kunt zien, zijn leden van de colleges en de overige ambtsdragers verantwoordelijk voor hun eigen stuk werk binnen de gemeente.
De kerkenraad bepaalt het beleid en legt dat elke vier jaar vast in een beleidsplan (zie verder op deze pagina). Daarin beschrijven we als gemeente wie we zijn, wat we willen en hoe we dat willen realiseren. Het geeft richting aan ons kerk-zijn.
De colleges en taakgroepen zijn nauw betrokken bij het maken van het beleidsplan: zij zetten jaarlijks hun voornemens om in werkplannen en brengen deze ten uitvoer.
Daarnaast zijn in het Plaatselijk Reglement (zie verder op deze pagina) regels en afspraken, die in de zgn. Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (dit is het landelijke overkoepelend orgaan van alle Protestantse gemeentes) worden gehanteerd, ‘vertaald’ naar de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.
 
Bericht van de kerkenraad

Bericht van de kerkenraad
RESERVEREN VOOR KERKDIENSTEN IS HELAAS NIET MOGELIJK
lees meer »
 
Kerkenraadsvergadering Kerkenraadsvergadering

Op woensdagavond 20 januari 2021 was er vanaf 19:30 – 21:20 uur op de valreep van nog strengere coronomaatregelen de vierde vergadering van de kerkenraad in het kerkelijk seizoen 2020-2021.

Het verslag kunt u downloaden door op de knop te klikken.

 
Jaarrooster Kerkdiensten 2021

Jaarrooster Kerkdiensten 2021
In het jaarrooster staan alle kerkdiensten van dit jaar met de voorgangers en bijzonderheden. Natuurlijk kunnen er altijd onverwachte wijzigingen in optreden. 
Wilt u het inzien, klik dan op de knop hieronder.
 
Een vertrouwenspersoon in de kerk Een vertrouwenspersoon in de kerk

Het Steunpunt Kerkelijk Werk beveelt elke gemeente aan een vertrouwenspersoon aan te stellen.

Het verslag kunt u downloaden door op de knop te klikken.

 
Kerkenraadsvergadering Kerkenraadsvergadering

Op maandagavond 9 november 2020 was er vanaf 19:30 – 22:15 uur de derde vergadering van de kerkenraad in het kerkelijk seizoen 2020-2021.

Het verslag kunt u downloaden door op de knop te klikken.

 
Kerkenraadsvergadering Kerkenraadsvergadering

Op maandagavond 5 oktober 2020 was er vanaf 19:30 – 22:00 uur de tweede vergadering van de kerkenraad in het kerkelijk seizoen 2020-2021.

Het verslag kunt u downloaden door op de knop te klikken.

 
Het moderamen heeft vergaderd Het moderamen heeft vergaderd

Voortgang kerkenwerk
Half mei is het moderamen voor het eerst sinds half maart bijeen geweest in de Exoduszaal in De Brink. Deze zaal is ruim genoeg om met een kleine groep te vergaderen en daarbij de gepaste afstand van 1,5 meter te bewaren. Het is een onzekere tijd, toch is het belangrijk om het kerkenwerk langzaamaan weer op te pakken. Uiteraard rekening houdend met wat wel/niet mag. 
Ik wil u graag informeren over een aantal zaken die besproken zijn.

lees meer »
 
Bericht van de kerkenraad

Bericht van de kerkenraad
In de bijlage treft u aan een brief van de classispredikant voor alle gemeenten, kerkenraden, predikanten en kerkelijke werkers in Noord-Holland. Voel u vrij om de brief te verspreiden.

Voor nu alle goeds en Gods zegen op uw werk!
ds Peter Verhoeff, classispredikant
www.classisnoordholland.nl

De bijlage kunt u downloaden en/of lezen door op onderstaande knop te klikken.
 
Beleid formuleren voor de ontwikkeling van het Stationswegcomplex (SWC) Beleid formuleren voor de ontwikkeling van het Stationswegcomplex (SWC)

 
lees meer »
 
Reglement Beleid Multimedia en Privacy Reglement Beleid Multimedia en Privacy


Voor de zomervakantie heeft de kerkenraad een bijlage aan de Privacyverklaring van de Protestantse gemeente, d.d. mei 2019, toegevoegd. In deze bijlage vindt u het reglement om de privacy van kerkgangers en bezoekers van de Brink bij het gebruik van multimedia te waarborgen. Dit reglement kunt u lezen en/of printen door op 'Download het bestand' te klikken.

 
Privacyverklaring

Privacyverklaring
Zoals u inmiddels weet, is sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. We schreven al eerder dat deze wetgeving uiteraard ook voor onze kerk geldt. Zoals u heeft gezien, heeft elk gemeentelid inmiddels een brief van ons ontvangen met vragen rondom de privacy. Het ondertekende toestemmingsformulier zal digitaal worden verwerkt en veilig opgeslagen.

We kunnen ons voorstellen dat dit vragen bij u oproept. Daarom heeft de landelijke kerk (PKN) een lijst met vragen en antwoorden gemaakt. Een aangepaste versie vindt u verderop in dit artikel onder 'lees meer'.
De Privacyverklaring met details die zijn toegespitst op de Protestantse gemeente te Heerhugowaard kunt u inzien door op onderstaande knop te klikken.


 
lees meer »
 
Een kerk kan niet zonder een bestuur!

Een kerk kan niet zonder een bestuur!
In oktober heeft een aantal ambtsdragers hun taak neergelegd omdat zij in de afgelopen 4 jaar of langer, zich hebben ingezet in het opbouwen en in stand houden van onze Protestantse Gemeente. De kerkenraad is hen zeer dankbaar voor de energie die ze hebben gestoken in al het werk dat zij in deze periode hebben verricht.
Maar…. het werk moet natuurlijk wel doorgaan.
 
lees meer »
 
Plaatselijke regeling 2019 t/m 2023

Plaatselijke regeling 2019 t/m 2023
De huidige plaatselijke regeling gedownload worden door op onderstaande knop te klikken.
.
 
Beleidsplan

Beleidsplan