Kerkenraad

Kerkenraad

Als bestuursvorm hebben we in onze gemeente gekozen voor een kerkenraad met taakgroepen. Het dagelijks bestuur heet het Moderamen, dat bestaat uit de voorzitter, de scriba (= de kerkelijke term voor secretaris), een predikant, een diaken (zie onder DIACONIE) en een kerkrentmeester (zie onder KERKRENTMEESTERS). Predikanten, ouderlingen en diakenen noemen we in kerkelijke taal: ambtsdragers. De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Niet alleen op geestelijk gebied, maar ook bij veel praktische zaken. De kerkenraad bestaat uit gemeenteleden die vier tot maximaal twaalf jaar, ouderling of diaken zijn. Ook de predikanten zijn lid van de kerkenraad.  
Daar de taak van de kerkenraad veelomvattend is, worden in de praktijk veel van de taken uitbesteed aan het College van Diakenen, het College van Kerkrentmeesters en de taakgroepen (dubbelklik op ORGANISATIE voor het ORGANIGRAM). Zoals u in het organigram kunt zien, zijn leden van de colleges en de overige ambtsdragers verantwoordelijk voor hun eigen stuk werk binnen de gemeente.
De kerkenraad bepaalt het beleid en legt dat elke vier jaar vast in een beleidsplan. Daarin beschrijven we als gemeente wie we zijn, wat we willen en hoe we dat willen realiseren. Het geeft richting aan ons kerk-zijn.
De colleges en taakgroepen zijn nauw betrokken bij het maken van het beleidsplan: zij zetten jaarlijks hun voornemens om in werkplannen en brengen deze ten uitvoer.
Daarnaast zijn in het Plaatselijk Reglement regels en afspraken, die in de zgn. Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (dit is het landelijke overkoepelend orgaan van alle Protestantse gemeentes) worden gehanteerd, ‘vertaald’ naar de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

 
Bericht van de scriba. Bericht van de scriba.

Lieve mensen,
Ik wil u allemaal bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen, de afgelopen jaren. Ik ben met veel plezier, op geheel eigen wijze, scriba en ouderling geweest. Het zijn jaren geweest waarin ik veel heb geleerd van de beide predikanten, kerkenraadsleden, maar ook van de mensen in de kerk. In september 2018 heb ik aangegeven te stoppen. In eerste instantie met een andere intentie, maar de keuze die ik toen heb gemaakt is nog steeds van toepassing. Mijn motivatie wat betreft Scribaat en ander kerkelijk werk is er op het moment even niet. 2018 is een mooi jaar voor mij geweest, daarbij is mijn kijk op de wereld veranderd en mijn blik verruimd. Ik had graag de vier jaar volgemaakt, maar mensen veranderen. Ik heb een aantal moeilijke keuzes gemaakt het afgelopen jaar en achter die keuzes sta ik nog steeds. Mijn geloof heeft me daarbij geholpen. Martin Luther King zei: als je vertrouwen hebt, hoef je niet de gehele trap te zien om de eerste stap te zetten ( Faith is taking the first step even when you don't see the whole staircase) Dat wil niet zeggen dat ik de kerk vaarwel zeg, zeker niet. De mensen zitten nog steeds in mijn hart, maar een beetje op de achtergrond zie ik wel zitten.
Renee Ronduite

 
Logo

Logo

Het nieuwe logo van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard
Na de kerkdienst op zondag 9 december jl. is in De Brink een presentatie gegeven van het nieu-we logo, als ook de nieuwe huisstijl, die beide met ingang van 1 december zijn ingevoerd.

 

lees meer »
 
Jaarrooster Kerkdiensten 2019

Jaarrooster Kerkdiensten 2019

Op pagina 'Op Zondag > Downloads Op Zondag' kunt u het jaarrooster lezen en/of downloaden.

 
Beleidsplan

Beleidsplan

In het submenu 'Downloads Organisatie' kan het beleidsplan 2018-2022 gedownload worden.

 
Plaatselijke regeling 2018

Plaatselijke regeling 2018

In het submenu 'Downloads Organisatie' kan de plaatselijke regeling gedownload worden.