Beknopte geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard tot 2020

Beknopte geschiedenis van de Gereformeerde Kerk te Heerhugowaard tot 2020
Gemeente en Gebouwen
In 1917 wordt er een nieuw kerkgebouw aan de Stationsweg gebouwd.
20 jaar later wordt deze kerk vergroot en komt er een nieuw orgel.
Tijdens de oorlogsjaren wordt de kerk getroffen door een bom. Tijdens de restauratie worden de kerkdiensten in de Hervormde kerk gehouden. 
Ook wordt er springstof in de kerktoren verborgen, evenals munitie en een drukkerij van Trouw. 
Drie gemeenteleden komen om in de oorlog; een gedenksteen in de kerk houdt de herinnering aan deze drie levend.
Enige jaren na de oorlog treft de emigratie golf H.H.W. 
Veel grote gezinnen vertrekken naar de V.S. en Canada. 
Het gevolg is een dieptepunt in het aantal kerkleden: in 1962 nog 300 leden.
Na 1965 brengt de explosieve groei van H.H.W. grote veranderingen met zich mee voor de kleine plattelands gemeente. Bij de “ons-kent-ons” gemeente komen veel mensen van buiten met andere beroepen, ideeën en gewoonten.  
De nieuw ingekomenen worden welkom geheten door het welkomstcomité wat namens de gezamenlijke kerken een bloemetje brengt. 
De initiatiefnemer hiervan is dominee De Boer. 
De Stationswegkerk wordt te klein, er moet een tweede kerk komen.
In 1969 wordt de Exoduskerk in gebruik genomen.
 Een tweede kerk is nodig door de sterke uitbreiding van H.H.W.
 Bovendien wil men een kerk in de geplande nieuwbouwwijk.
Later blijkt de uitbreiding in zuidelijke richting te gaan en staat de Exoduskerk aan de rand van H.H.W.
In die tijd worden er ’s morgens dubbele diensten gehouden. Eerst om 9 uur in de Stationswegkerk, daarna in de Exoduskerk.
Aan de kerkbouwacties voor de Exoduskerk hebben we de OPEL, later OPEK ( oud papier en lompen/kleding) te danken.
In 1973 wordt het oude schoolgebouw en de “bovenmeesterswoning” door de kerk aangekocht. Dit om als pastorie dienst te doen en als ruimte voor de jeugdclubs.  
Na 1980 neemt de groei van de gemeente af, het ledental daalt. 
Twee kerkgebouwen onderhouden legt een te zware financiële druk op de gemeente.
Over de toekomst van de beide kerkgebouwen zijn diverse besluiten genomen.
Sinds 2001 worden er geen avonddiensten meer gehouden in de Stationswegkerk. 
De Exoduskerk wordt in 2006 verkocht aan een projectontwikkelaar en in 2008 gesloopt.
Sinds 2007 worden de kerkdiensten van de federatieve gemeente Heerhugowaard-Veenhuizen gehouden in de Hervormde kerk. De naam wordt gewijzigd in Ontmoetingskerk.
Het beleid met betrekking tot de gebouwen houdt in dat de activiteiten geconcentreerd worden bij de Ontmoetingskerk. 
Het kerkgebouw aan de Stationsweg wordt verhuurd en is in gebruik als “Kunstkerk”.
Het schoolgebouw biedt onderdak aan de Voedselbank. 

Predikanten,  kerkdiensten en activiteiten.
Na het uiteengaan van Sint Pancras wordt ds. Richters de eerste predikant en wordt er een pastorie gekocht  tegenover de kerk.
Achtereenvolgens zijn ds. Huisman, Koolstra en De Boer de predikanten.
In 1966 overlijdt ds. De Boer. Dit heeft een grote impact op de gemeente. 
Van 1968-1972 is Hans Bouma (dichter-dominee) onze predikant. 
Hij maakt voor de gemeente iedere week een nieuw lied.
Door de groei van de gemeente zijn er twee predikanten nodig.
Margriet Postma-Gosker wordt onze eerste vrouwelijke predikant. 
In de tijd van de predikanten Postma-Gosker, Vliegenthart, Appers, Roolvink, Scholten, Venhuizen, Van Reeuwijk worden veel activiteiten ontplooid. Huiscatechese, gespreksgroepen worden opgericht. 
1953 het ritmisch zingen wordt ingevoerd evenals de “Nieuwe Bijbelvertaling”
1956 de “voorlezer”wordt afgeschaft. De predikant leest voortaan zelf de Bijbelgedeelten.
Circa 60 jaar later wordt het voorlezen weer ingevoerd. Nu in de PKN gemeente worden de Bijbelteksten niet door de ouderling gelezen maar door vrijwillige lectoren. 
1969 de eerste vrouwelijke ambtsdragers worden gekozen.
Sinds 1971 wordt er iedere week kindernevendienst gehouden. 
Na vele  discussies  worden in 1978 kinderen toegelaten tot het avondmaal. 
Daartoe wordt speciale kindercatechese gegeven.
In deze tijd verloopt de toenadering tot de Hervormde kerk wisselend.
Veel hangt af van de samenwerking tussen de predikanten.
Toch is er regelmatig kanselruil met zowel  Hervormde als Rooms Katholieke voorgangers.

Vanaf de eeuwwisseling tot 2010/ PKN 2020
Na jaren waarin het contact met de Hervormde gemeente moeizaam verloopt worden de contacten geïntensiveerd. Samen Op Weg krijgt gestalte.
Sinds 2004 zijn de beide gemeentes onderdeel van de PKN. (Protestantse Kerk Nederland) 
In 2005 wordt besloten tot een federatie met de Hervormde gemeente. 
Per 1 januari 2010 is de fusie een feit.
Dominee Sietske Bergsma en dominee Peter van Commenee zijn de laatste predikanten van de Gereformeerde kerk in H.H.W.
We gaan als gefuseerde gemeente verder met ds. Van Capelleveen, Bergsma en Commenee.
Na het vertrek van het predikantenechtpaar Bergsma- Commenee wordt ds. J. Geertse de eerste door de Protestantse gemeente te Heerhugowaard  benoemde predikante. Zij dient samen met ds. Van Capelleveen de PKN gemeente  
In  2019 vertrekt ds. Geertse naar Zeeland en in 2020, per 1 maart  wordt zij opgevolgd door 
ds. N. Gillebaard.
   
 
terug