Beleid Multimedia en Privacy Beleid Multimedia en Privacy

DOEL

Het doel van de beeldschermen in de kerkruimte:
 • Als ondersteuning bij kerkdiensten door het aangeven van de gehele orde van dienst.
 • Ze helpen mensen die meer met beelden hebben dan met woorden, bijvoorbeeld de slechthorende en dove mensen en visueel ingestelde mensen, zoals veel jongeren. Beeld komt directer binnen dan woorden.
 • Als visuele ondersteuning van bijv. collectes, de projecten van de Kindernevendienst of het liturgisch bloemstuk.
 • De kerkdiensten zijn laagdrempeliger voor gasten. Ze kunnen via de schermen meedoen met de kerkdienst, zonder van alles te moeten opzoeken.
 • Papierbesparing: er zijn veel minder liturgieën dan voorheen nodig.

Het doel voor het uitzenden van kerkdiensten is:
 • Gemeenteleden en anderen die niet in staat zijn fysiek een kerkdienst bij te wonen de  mogelijkheid te bieden een dienst mee te beleven. Het ‘live’ kunnen meedoen met de diensten draagt bij tot een directere beleving van en grotere betrokkenheid bij de kerkdiensten.

Tevens bestaat de mogelijkheid om de tv-schermen te gebruiken:
 • Voor het tonen van beelden bij een afscheidsplechtigheid, huwelijk.
 • Door externe huurders van de kerkruimte.

Het doel van de beeldschermen en het projectiescherm in Ontmoetingscentrum De Brink is:
 • De bezoekers van De Brink te informeren
  • ver diaconale doelen en acties, zoals projecten en de acties voor de Voedselbank
  • ver activiteiten in de Ontmoetingskerk
  • ver de activiteiten en gebruik van de zalen in De Brink.
 • Voor het tonen van beelden bij bijvoorbeeld een condoleance. Hieraan zijn kosten verbonden. Zie:  PgteHhw/ORGANISATIE
 • Het tonen van o.a. films.
 • Tevens wordt het gebruik van de schermen te huur aangeboden aan externe huurders van de ruimtes in De Brink

VERANTWOORDELIJKHEDEN

Uiteraard is het belangrijk dat het duidelijk is wie waarvoor verantwoordelijk is. Zo is de taakgroep Vieren verantwoordelijk voor de inhoudelijke kant van de kerkdiensten. Het Beamteam zorgt o.a. voor de techniek, de PowerPointPresentaties en de beeld- en geluidopnames. Daarnaast hebben de Colleges van Diakenen en Kerkrentmeesters taken. 
De kerkenraad is eindverantwoordelijk.
GEBRUIK VAN APPARATUUR
Op verzoek en onder bepaalde voorwaarden kan er door derden gebruik worden gemaakt van de apparatuur. Meestal zijn hieraan kosten verbonden.

PRIVACY
 • Bezoekers van de kerkdiensten worden er op geattendeerd dat de diensten worden opgenomen en live uitgezonden via kerkdienstgemist.nl.
 • Van individuele personen worden geen opnames van dichtbij gemaakt. De opnames beperken zich tot een overzichtsbeeld van de kerkruimte waarbij de aanwezigen alleen van de achterzijde of opzij worden gefilmd. Uitzondering op deze regel zijn allen die op de één of andere wijze een bijdrage leveren aan of onderdeel uitmaken van een liturgische element van de kerkdienst (bijvoorbeeld voorganger, dienstdoende ambtsdragers, koster, cantorij, muziekgroep, doopouders, lector).
 • Tijdens het gesprek met de kinderen komen de kinderen bij het liturgisch centrum zichtbaar in beeld. De ouders zijn zelf verantwoordelijk voor de keuze of hun kinderen deelnemen aan het gesprek met de kinderen.
 • Wanneer een bezoeker van de kerkdienst van oordeel is dat hij op een wijze in beeld is gekomen waarbij zijn privacy wordt geschonden, kan hij dit schriftelijk bij de kerkenraad kenbaar maken. Indien de kerkenraad tot hetzelfde oordeel komt, wordt de betreffende opname van de website verwijderd.

AFSPRAKEN
Tot slot is er een aantal praktische afspraken vastgelegd, o.a. over de mededelingen, licenties, beelden bij bijzondere diensten zoals doop, openbare belijdenis, bevestiging van ambtsdragers.
Als men niet in beeld wil in een dienst waaraan de Cantorij meewerkt, wordt afgeraden achter de Cantorij plaats te nemen. 

Mocht u na het lezen van dit reglement vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u terecht bij de scriba van de kerkenraad, dhr. Henk Jonkvorst.

Met vriendelijke groet,
Namens de kerkenraad,
Diny Kotterer-Horst,
voorzitter
terug