Welkom bij het College van Kerkrentmeesters (CvK)

Welkom bij het College van Kerkrentmeesters (CvK)
In de Kerkorde (populair: de wet) van de PKN is de verantwoordelijkheid hierover neergelegd bij het College van Kerkrentmeesters (hierna: CvK). Het CvK voert haar beleid op basis van het door de kerkenraad uitgestippelde beleid. Zie daartoe het Beleidsplan 2018-2022, dat u kunt downloaden.

Het college bestaat uit ouderling-kerkrentmeesters (formeel: ambtsdragers) en kerkrentmeesters.
U kunt het college bereiken via het secretariaat:  cvksecrpghhw@gmail.com

De taakomschrijving van het CvK is zeer uitgebreid en bevat de volgende aandachtsgebieden:

Gebouwen
De gemeente heeft de volgende gebouwen in eigendom en beheer:
Financiën,
De kosten van de kerk zijn als volgt in te delen:
 • pastoraat;
 • kerkdiensten en kerkelijke activiteiten;
 • vergoedingen (cantor/organisten/kosters);
 • beheer, administraties en archief;
 • gebouwen;
 • afdrachten aan PKN.
De opbrengsten bestaan uit:
 • Vrijwillige bijdragen (Aktie Kerkbalans);
 • collecten en giften;
 • verhuur zaalruimtes en buffetverkopen in het ontmoetingscentrum De Brink;
 • ophalen van oud papier en karton;
 • jaarlijkse rommelmarkt;
Onder ‘ANBI’ zijn de cijfers van de lasten en de baten van de laatste jaarrekening verantwoord.
Zie voor ‘ANBI’ en meer items het submenu FINANCIËN en WEBSHOP

Kerkelijk bureau zie submenu KERKELIJK BUREAU

Begraafplaatsen, zie submenu BEGRAAFPLAATSEN

Rommelmarkt
Het CvK kent in overleg met de Rommelmarkt-commissie jaarlijks 50% van de bruto opbrengst toe aan drie goede doelen. Het restant van de opbrengst onder aftrek van de gemaakte kosten wordt gebruikt voor een bijdrage in de kosten van de kerk.

Opek 
Oud papier en karton; de opbrengsten worden gebruikt voor een bijdrage in de kosten van het pastorale werk door de Protestantse gemeente te Heerhugowaard. 
De Opek heeft een eigen website: https://www.opekheerhugowaard.nl

Archief
Iedere commissie en taakgroep dient de recente essentiële stukken, zoals agenda’s en notulen van  vergaderingen, te bewaren. Na enige jaren worden die stukken overgedragen aan de archivaris van de Ontmoetingskerk. Deze archivaris bekijkt welke stukken wel en welke niet bewaard dienen te worden als historisch interessant. Uiteindelijk worden de definitief te bewaren stukken overgedragen aan het Regionale Archief Alkmaar.
 
terug