College van Diakenen

College van Diakenen
Diaconaat is een van de kerntaken van de christelijke kerken en diaconaat betekent vrij vertaald: hulp bieden aan allen, die het nodig hebben.
Voor een belangrijk deel doen we dat in andere landen, waar de situatie schrijnend kan zijn en bieden we hulp via werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking. Maar ook in Heerhugowaard is de diaconie van betekenis, niet alleen binnen de kerk, maar ook daarbuiten.
Aandacht en omzien naar elkaar doen we door na afloop van de kerkdienst de bloemen, die tijdens de dienst in de kerk staan, weg te (laten) brengen naar een van onze gemeenteleden die door ziekte of andere omstandigheden is getroffen. Het ouderenbezoek en het wijkbezoek geven ook aandacht d.m.v. het brengen van een attentie bij jubilea, geboorte, ziekte of rouw.
Belangrijk is ook de zorg voor ouderen. Via de ouderensoos komen ouderen in contact met elkaar en wordt in sommige gevallen voorkomen, dat ouderen in een isolement raken. De soos mag dan ook rekenen op een bijdrage in de onkosten. Een ander diaconaal initiatief zijn de gezamenlijke maaltijden waar toenemende belangstelling voor is. Het aantal keer per jaar wordt daarom uitgebreid van twee naar vier vrijdagavonden.
Met Pasen wordt door de Ontmoetingskerk een bloemengroet aan de gevangenen in Heerhugowaard en aan de bewoners van het Exodushuis in Alkmaar verzorgd.
De diaconale vakanties voor ouderen en voor gezinnen in armoede, die worden aangeboden door de landelijke PKN, worden onder de aandacht gebracht. De diaconie geeft zo nodig een bijdrage in de kosten en regelt indien nodig het vervoer.
In Heerhugowaard ondersteunt de kerk de Voedselbank door ruimte te bieden in het schoolgebouw bij de voormalige kerk aan de Stationsweg. Ook mag de Voedselbank rekenen op een structurele bijdrage van onze diaconie. Via het Platform Armoede Bestrijding wordt de jaarlijkse actie ondersteund, waarbij de kinderen van gezinnen die bij de Voedselbank komen een kledingbon krijgen. Volgens de Kinderombudsman groeit 1 op de 9 kinderen in Nederland op in armoede, en met deze actie kunnen kinderen, soms voor het eerst in jaren, iets nieuws kopen.
In samenwerking met andere kerken is er een noodfonds voor mensen op of onder het bestaansminimum die in situaties komen waar er geen brood op de plank is. Ook vanuit de gezamenlijke kerken opereren de schuldhulpmaatjes en de diaconie draagt bij aan de kosten daarvoor. Schuldhulpmaatjes geven preventief hulp aan mensen die moeite hebben met hun administratie en bieden ondersteuning aan hen, die een traject van schuldhulp doorlopen.
Minder voor het voetlicht, maar niet minder belangrijk, zijn de zomergiften en kerstgiften die door de diaconie worden weggebracht naar zo’n 30 tot 40 Heerhugowaardse gezinnen die financieel in de problemen zijn gekomen. Hierbij wordt samengewerkt met het maatschappelijk werk, waarbij er voor gezorgd wordt dat de privacy gewaarborgd is.
Daarnaast krijgen diverse organisaties een bijdrage, soms door het houden van een collecte en soms door een gift. Voorbeelden hiervan zijn stichting Present, Amnesty International werkgroep Heerhugowaard, en geestelijke verzorging gevangenissen Heerhugowaard (voor de kerstpakketten actie).
terug