ANBI Diaconie juni 2020 ANBI Diaconie juni 2020
Bestuur
Het college van diakenen bestaat uit circa 8 vrijwilligers. Onderling kiezen zij een voorzitter, een penningmeester en een secretaris. In principe wordt iemand voor vier jaar benoemd in het college. Deze termijn kan maximaal 2 keer met vier jaar worden verlengd. Het college is verantwoording verschuldigd aan de Kerkenraad.
 
Beleid
In het algemeen beleidsplan van de PKN te Heerhugowaard is onderstaande tekst voor de diaconie opgenomen: Diaconie stelt de ander centraal. De ander is een ieder die hulp nodig heeft, dichtbij en ver weg. De essentie van diaconie vloeit voort uit een van de kernwaarden van ons christelijk geloof: naastenliefde. Omzien naar elkaar, tonen van interesse en luisteren zijn de sleutelwoorden. Doen ook. Een wezenlijk onderdeel van diaconie is de maatschappelijke verantwoordelijkheid. De diaconie gaat de gemeente voor in het besef dat wij kerk zijn in een samenleving met een opdracht voor de wereld, voor de armen, kansarmen en voor mensen in nood. Aan deze verantwoordelijkheid geeft de diaconie handen en voeten door collecten, door persoonlijke hulpverlening en gerichte projecten. (In 2016 werd gestart met het project “Homecare Taul Moldavië” -waarvoor de steun nog doorloopt tot in 2019- en in september 2018 is de start van het nieuwe project “Samen voor Kenia-2019.)  Daarnaast is er ruimte voor een kortlopend project. Hierbij moet gedacht worden aan activiteiten van Kerk in Actie waarbij aandacht wordt gevraagd voor een speciaal doel.
 
Het uitgiftepunt van de Voedselbank in Heerhugowaard wordt door de diaconie ondersteund in woord en daad. Door middel van inzamelacties voorziet de diaconie in samenwerking met de andere kerken en moskeeën de Voedselbank van extra levensmiddelen. Ook is er de actie “product van de maand”. Aan de gemeenteleden wordt dan gevraagd een vooraf vastgesteld artikel in te leveren voor de Voedselbank; hiervoor staat wekelijks een krat in de hal.
De diaconie is vertegenwoordigd in het Platform Armoedebestrijding en het Noodfonds en geeft financiële steun aan het Project Schuldhulpmaatje en aan het Noodfonds. De diaconie is niet proactief in het opsporen van behoeftes. Zij heeft haar handen vol aan het helpen en begeleiden van de zich steeds weer aandienende projecten en individuele noodsituaties.
 
Beloning
Het college van diakenen bestaat volledig uit vrijwilligers. Zij ontvangen geen beloning.
 
Doelstelling
Het college van diakenen houdt zich bezig met de diaconale taken binnen en buiten de kerkelijke gemeente. Zo zijn zij o.a. vertegenwoordigd in de taakgroepen Vieren, het Platform Armoedebestrijding Heerhugowaard, het Inter Kerkelijk Diaconaal Overleg (IKDO) en het Noodfonds en zijn er contacten met de Voedselbank. Ook kunt u bij de diaconie terecht voor een aansluiting van de Kerkwebradio en informatie over de diaconale vakantieweken.
 
De bestemming van de diaconale collecten wordt deels landelijk vastgesteld door Kerk in Actie, deels naar eigen inzicht/behoeften; ook plaatselijke initiatieven worden hierin meegenomen.
Regelmatig wordt er een speciaal project uitgekozen. In 2016/18 was dat het project voor ouderen in Moldavië en in september 2018 de start van het project “Samen voor Kenia-2019.

Hieronder vindt u een overzicht van de baten en lasten over het jaar 2019.
 
De diaconale uitgaven komen voor circa 25% terecht bij plaatselijk werk. Circa 10% wordt gegeven aan landelijke projecten. De overige 65% wordt besteed aan internationale hulp. 
terug