Het moderamen heeft vergaderd Het moderamen heeft vergaderd
Hoe verder met de kerkdiensten?
Hoeveel onzekerheid er ook is, we kunnen er vrijwel zeker van zijn dat het nog wel even zal duren voordat we weer normale kerkdiensten kunnen houden. Hoe lang kan niemand zeggen. De opzet van de huidige diensten, met alleen degenen die een taak hebben, is goed geregeld. Via de Kerkomroep zijn, jammer genoeg niet álle, maar wel veel gemeenteleden in de gelegenheid de kerkdienst te volgen.  We kiezen er daarom voor om deze vorm in de maand juni te handhaven. Er is dan tijd om te bekijken hoe we verder gaan ná 1 juli. 
Vanaf die tijd is het namelijk, onder voorbehoud, toegestaan om méér mensen in de kerk toe te laten. We denken erover na om het kerkbezoek gefaseerd in te voeren en wellicht kunnen we een start maken met de groep jonge(re) gezinnen. Uiteraard moet er wel van alles worden geregeld om dit mogelijk te maken (de 1,5 meter afstand, looproutes en hygiënemaatregelen). De protocollen vanuit de PKN zullen hierbij leidend zijn. Het CvK zal in overleg met de predikanten voor de uitwerking zorg dragen.. Half juni hopen we u meer duidelijkheid te kunnen geven.

Het nieuwe collecteren
Gebleken is dat de collecteopbrengsten momenteel behoorlijk achterblijven. Voor veel mensen blijkt de nieuwe manier van collecteren toch niet zo gemakkelijk als we dachten. Het kan natuurlijk ook zijn dat u door de huidige omstandigheden niet kan bijdragen, daar hebben we uiteraard alle begrip voor. 
Is dit niet het geval dan wil ik u graag attenderen op het belang van de collecte. Het is méér dan geld inzamelen voor onderhoud van gebouwen en goede doelen. We hebben als gemeente ook een diaconale taak, namelijk het omzien naar de armen. Juist in deze tijd is het collecteren belangrijk; de gestelde collectedoelen kunnen elke euro goed gebruiken. Als gemeente kunnen wij hen hierin ondersteunen. Wilt u eraan denken?  Lukt het niet om het digitaal te doen? Schroom niet om dan even iemand te bellen….

Voortgang ontwikkelingen Stationswegcomplex
In deze maand was er, naast een inloopavond, ook een gemeenteavond gepland om u bij te kunnen praten over de komende ontwikkelingen rond het SWC. We ondernemen nu geen verdere acties, maar wachten eerst de nieuwe richtlijnen af en zullen op een later moment beide avonden alsnog inplannen.

Het kerkdienstrooster 2021 
De beide predikanten en de preekregelaar hebben ervoor gezorgd dat het kerkdienstrooster vrijwel helemaal is ingevuld.  Het rooster laat zien dat, in het kerkelijk seizoen, de laatste zondag van de maand een bijzondere kerkdienst is. Het kan dan gaan om een jeugddienst, een Taizédienst, een zangdienst, de startzondag enz. Al met al worden de bijzondere diensten zo beter over het jaar verdeeld. 

En verder….
Vanuit het CvK wordt medegedeeld dat begin mei de pastorie aan de Zuidwijkring, onder voorbehoud, verkocht is. Na aftrek van de kosten houden we een positief resultaat over. 

Henk Jonkvorst deelt mee dat hij begin juni afscheid neemt van het CvK daar hij de taak van scriba op zich gaat nemen. Daarnaast is mw. Petra Paterson bereid gevonden het secretariaat van het CvK van hem over te nemen. Zij zal in de maand oktober bevestigd worden als ouderling-kerkrentmeester. 
U begrijpt dat we blij zijn dat deze twee mensen deze taken op zich willen nemen! 

Niels Gillebaard komt, na een gesprek met de jongeren, met een aantal voorstellen om  kerkdiensten wat kindvriendelijker te maken. De voorstellen worden verder besproken in de taakgroep Vieren. 

Ten slotte spreekt het moderamen haar dank uit aan de predikanten voor hun inzet en 
wenst hen sterkte in deze tijd.

Diny Kotterer-Horst
 
terug