Kerkenraad

Kerkenraad

Als bestuursvorm hebben we in onze gemeente gekozen voor een kerkenraad met taakgroepen. Het dagelijks bestuur heet het Moderamen, dat bestaat uit de voorzitter, de scriba (= de kerkelijke term voor secretaris), een predikant, een diaken (zie onder DIACONIE) en een kerkrentmeester (zie onder KERKRENTMEESTERS). Predikanten, ouderlingen en diakenen noemen we in kerkelijke taal: ambtsdragers. De kerkenraad geeft leiding aan de gemeente. Niet alleen op geestelijk gebied, maar ook bij veel praktische zaken. De kerkenraad bestaat uit gemeenteleden die vier tot maximaal twaalf jaar, ouderling of diaken zijn. Ook de predikanten zijn lid van de kerkenraad.  
Daar de taak van de kerkenraad veelomvattend is, worden in de praktijk veel van de taken uitbesteed aan het College van Diakenen, het College van Kerkrentmeesters en de taakgroepen (dubbelklik op ORGANISATIE voor het ORGANIGRAM). Zoals u in het organigram kunt zien, zijn leden van de colleges en de overige ambtsdragers verantwoordelijk voor hun eigen stuk werk binnen de gemeente.
De kerkenraad bepaalt het beleid en legt dat elke vier jaar vast in een beleidsplan. Daarin beschrijven we als gemeente wie we zijn, wat we willen en hoe we dat willen realiseren. Het geeft richting aan ons kerk-zijn.
De colleges en taakgroepen zijn nauw betrokken bij het maken van het beleidsplan: zij zetten jaarlijks hun voornemens om in werkplannen en brengen deze ten uitvoer.
Daarnaast zijn in het Plaatselijk Reglement regels en afspraken, die in de zgn. Kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland (dit is het landelijke overkoepelend orgaan van alle Protestantse gemeentes) worden gehanteerd, ‘vertaald’ naar de Protestantse gemeente te Heerhugowaard.

 
Vanuit de groep Beeld & Geluid

Vanuit de groep Beeld & Geluid

Beeld in de kerk en in De Brink
Ik wil u even bijpraten over de stand van zaken aangaande beeld in de kerk en in De Brink. 
In september was er duidelijkheid over de wensen en mogelijkheden en aan welke randvoorwaarden voldaan moest worden.  Deze plannen met bijbehorend kostenplaatje zijn vervolgens eind september aan het CvK gepresenteerd.

lees meer »
 
Beroepingswerk

Beroepingswerk

Vacaturetijd en voortgang beroepingswerk
Voor bijna alle kerkdiensten die ingevuld moesten worden, in verband met het a.s. vertrek van ds. Jacqueline Geertse, zijn inmiddels gastpredikanten gevonden. Met dank aan Janneke Kiesewetter die dit allemaal in korte tijd heeft geregeld. Hier en daar moest er geschoven worden en/of moest het karakter van de dienst enigszins gewijzigd worden. Zo lijkt het ons bijvoorbeeld vanzelfsprekend dat de eigen predikant voorgaat in een dienst waarin kinderen afscheid nemen van de kindernevendienst of wanneer er sprake is van het aantreden of afscheid nemen van ambtsdragers. 
 

lees meer »
 
Plaatselijke regeling 2019 t/m 2023

Plaatselijke regeling 2019 t/m 2023

In het submenu 'Downloads Organisatie' kan de huidige plaatselijke regeling gedownload worden.

 
Logo

Logo

Het nieuwe logo van de Protestantse gemeente te Heerhugowaard
Na de kerkdienst op zondag 9 december jl. is in De Brink een presentatie gegeven van het nieu-we logo, als ook de nieuwe huisstijl, die beide met ingang van 1 december zijn ingevoerd.

 

lees meer »
 
Jaarrooster Kerkdiensten 2019

Jaarrooster Kerkdiensten 2019

Op pagina 'Op Zondag > Downloads Op Zondag' kunt u het jaarrooster lezen en/of downloaden.

 
Beleidsplan

Beleidsplan

In het submenu 'Downloads Organisatie' kan het beleidsplan 2018-2022 gedownload worden.