Welkom

Welkom
In de PLAATSELIJKE REGELING van onze gemeente staat het volgende:
De taakgroep Communicatie heeft als taak het zo goed mogelijk stroomlijnen van zowel interne als externe informatie. Voorwaarden scheppen voor goede communicatie en onderling verbindingen leggen is een kerntaak van de groep. De taakgroep is daarbij echter in grote mate afhankelijk wat andere (taak)groepen willen doen en op welke wijze zij daaraan publiciteit willen geven. Onderlinge communicatie tussen de kerkenraad, de taakgroepen, en de gemeenteleden is van wezenlijk belang om alle activiteiten binnen onze gemeente goed te laten verlopen.

In de praktijk betekent dit dat door de vrijwilligers van de taakgroep Communicatie de volgende taken gedaan worden:
 • Kerkelijk drukwerk: een aantal vrijwilligers is wekelijks druk bezig met het afdrukken van de Zondagsbrief, liturgieën, het kerkblad, stukken voor gemeenteavonden en andere opdrachten vanuit kerkenraad en taakgroepen.
 • Kerkblad Op Weg:  11 x per jaar wordt dit informatieblad voor de gemeenteleden samengesteld. Als de uiterste inleverdatum voor kopij is verstreken, gaat de redactie hard aan de slag om alles een plekje te geven en de opmaak aantrekkelijk te maken.
 • Administratie en bezorging Op Weg: het vereist een nauwkeurige administratie om alle mutaties bij te houden van zo’n 850 adressen waar het kerkblad bezorgd dient te worden. Vervolgens moeten natuurlijk ook nog alle bezorglijsten actueel gehouden worden voor de vele vrijwilligers die Op Weg bezorgen... 
 • Zondagsbrief: elke week wordt de Zondagsbrief samengesteld met daarin relevante informatie voor die zondag en de komende week. Kopij moet uiterlijk donderdagavond aangeleverd worden bij de drukwerkgroep: drukwerkpghhw@gmail.com Vaste onderdelen zijn de collectedoelen en pastoralia van gemeenteleden, die in het ziekenhuis zijn of worden opgenomen. Het blad wordt voor aanvang van de kerkdienst uitgereikt en is tevens  te vinden op deze website onder het menu OP ZONDAG.
 • Websitewww.pkn-heerhugowaard.nl is de website van de Ontmoetingskerk en De Brink. De tabs verwijzen naar een schat van informatie. De webmaster zorgt voor plaatsing van de ingeleverde kopij. De eindredactie (webmaster en coördinator taakgroep) zorgt voor opmaak en juist taalgebruik. Ook wordt bekeken of er in de kopij persoonsgegevens die onder de AVG vallen, staan of dat er auteursrechten rusten op afbeeldingen. Advies: gebruik eigen fotomateriaal of stel een filter in bij het zoeken van afbeeldingen op internet. 
  Dagelijks wordt de postbus van info@pkn-heerhugowaard.nl geleegd en worden mails beantwoord c.q. doorgestuurd naar de juiste personen binnen de gemeente.
 • Contact met de media: regelmatig hebben de taakgroepen iets te melden aan de ‘buitenwereld’. Het heeft onze voorkeur dat uw kopij eerst wordt aangeboden aan de taakgroep Communicatie. Er wordt dan bekeken of de kopij aan allerlei randvoorwaarden voor plaatsing voldoet. Daarna kan het worden verstuurd naar de dag- en weekbladen met de vraag of het wordt geplaatst. De redactie van de bladen beslist óf en hóe het bericht in de krant komt.
 • Facebook: ook hier is de Ontmoetingskerk actief, zie ‘Ontmoetingskerk Heerhugowaard’.
 • Adressenlijst: jaarlijks wordt bij het kerkblad een adressenlijst op opvallend geel/oranje papier verspreid. Mutaties graag doorgeven, zodat deze verwerkt kunnen worden.
 • Folders e.d.: de taakgroep heeft een adviserende stem bij het maken van folders en flyers ten behoeve van kerkenraad en taakgroepen.
 • Fotograaf: de taakgroep kan een beroep doen op enkele gemeenteleden die foto’s willen maken bij bijvoorbeeld doopdiensten. Ten behoeve van de de website, Facebook en andere media bouwt de taakgroep aan een eigen fotoarchief.
 • Bescherming gegevens: Sinds 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving geldt. Door de kerkenraad is een toezichthouder aangesteld.
 • Coördinator taakgroep Communicatie: de taken van de coördinator zijn: kritisch kijken, opschonen van informatie en zorgen dat er informatie wordt aangeleverd door de diverse groepen voor de website. Verder zorgen voor onderlinge afstemming tussen website, Facebook, Zondagsbrief, Op Weg en de kerkapp APPOSTEL beheren.
 • Scriba van de kerkenraad: de scriba is eindverantwoordelijk voor de taakgroep Communicatie.
terug